Fundacja EOS
Start O projekcie
PROJEKT

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI –

WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Cel główny: rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy JST z NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego w ciągu 20 m-cy poprzez wdrożenie modelu współpracy

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału NGO w tworzeniu prawa lokalnego w 6 gminach powiatu łukowskiego
 • podniesienie poziomu wiedzy (29k/31m) o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy JST z NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego
 • podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie w 6 gminach powiatu łukowskiego
 • podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania w  6 gminach powiatu łukowskiego
 • podniesienie poziomu wspierania integracji NGO  w 6 gminach powiatu łukowskiego

 

Opis projektu:

Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy „Modelu współpracy JST-NGO” opracowanego w MPiPS jako zalecany do wdrażania w samorządach. W projekcie prowadzonym przez Fundację EOS uczestniczy 6 gmin powiatu łukowskiego, w tym Gmina Krzywda oraz Gmina Adamów, jako partnerzy projektu. Projekt trwa 20 miesięcy.

W ramach projektu w każdej gminie powołane zostaną 10-osobowe zespoły w składzie: pracownicy JST (4 osoby) oraz członkowie NGO (6 osób). Każdą gminą opiekował się będzie konsultant, odpowiedzialny za wdrażanie modelu, koordynację działań na poziomie gminy, prowadzenie spotkań, opracowywanie projektów dokumentów. Ponadto w zależności od zadania gmina będzie korzystała z usług doradczych prawnika, eksperta od wdrażania modelu i trenerów przeprowadzających spotkania warsztatowe.

Projekt rozpoczyna się od diagnozy potrzeb w zakresie wdrażania standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która skutkuje sporządzeniem indywidualnego dla każdej gminy programu wdrażania standardów modelu. Pod koniec realizacji projektu wykonywana jest powtórna diagnoza obrazująca progres.

Projekt obejmuje następujące działania:

 • wspólne z NGO przygotowanie dokumentów strategicznych gminy:
  Każda gmina będzie mogła przygotować maksymalnie dwa dokumenty strategiczne z następujących: strategię rozwoju gminy, strategię rozwiązywania problemów społecznych, strategię rozwoju edukacji, a także wieloletni program współpracy z ngo. Proces opracowania dokumentów obejmuje warsztaty, opracowanie dokumentu, promocję dokumentu w gminie.
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych uwzględniających ngo jako stronę konsultacji:
  Zostaną opracowanie dla każdej gminy procedury konsultacji społecznych, a następnie zostanie przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna poprzedzająca konsultacje społeczne oraz zostaną przeprowadzone konsultacje społ. dokumentów strategicznych. Jeśli gmina posiada odnośną procedurę, zostanie ona zweryfikowana według wymagań Modelu współpracy.
 • opracowanie standardów usług społecznych: Zostaną opracowane standardy usług społecznych, ich aktualizacji wraz z procedurą monitoringu i ewaluacji oraz kontroli. Zewnętrzny ekspert opracuje zasady i przeprowadzi modelową ewaluację zadań społecznych.
 • opracowanie procedur realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych
  Obejmuje w zakresie współpracy finansowej: animowanie współpracy finansowej – przegląd różnych trybów, opracowanie katalogu kosztów niekwalifikowalnych, regulaminu zakupu usług, opracowanie wzoru umowy o realizację zadania publicznego, opracowanie procedury doboru komisji konkursowej, opracowanie kryteriów wyboru ofert, zasad realizacji i rozliczania zadań publicznych, formularza publikacji sprawozdania z realizacji zadania publicznego. . Jeśli gmina posiada odnośną procedurę, zostanie ona zweryfikowana według wymagań Modelu współpracy.

W zakresie współpracy niefinansowej: opracowanie procedury wykorzystania mienia komunalnego, zasad umieszczania informacji o działaniach organizacji na stronach gminnych, udzielania patronatów, zasad włączania ngo we współpracę z partnerami samorządu, zasad włączania

pracowników samorządowych do realizacji zadania publicznego przez ngo. Jeśli gmina posiada odnośną procedurę, zostanie ona zweryfikowana według wymagań Modelu współpracy.

 • zaprojektowanie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo oraz inicjatywy lokalnej
  Przewiduje określenie zakresu zadań i rocznego programu pracy Gminnego Pełnomocnika ds. ngo,  wypracowanie procedury określającej zasady udzielania przez samorząd pomocy informacyjnej i doradczej dla grup obywatelskich, wypracowanie procedury powołania i powołanie GRDPP.

Opracowanie i upowszechnienie zasad inicjatywy lokalnej obejmującej uchwałę Rady Gminy (tryb i szczegółowe kryteria wyboru wniosków w ramach inicjatywy lok) oraz przeprowadzenie spotkania informacyjnego o inicjatywie lokalnej. Opracowanie bazy danych inicjatywy lokalnej  oraz ogólnodostępnej bazy danych o ngo.

Jeśli gmina posiada odnośne procedury, zostaną one zweryfikowane według wymagań Modelu współpracy.

 

Notice: Undefined variable: lineon in /home/KONTA/WWW/CLASSIC/f/fundacjaeos/_public_html/eos/templates/greentea/html/mod_footer/default.php on line 1
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes