Fundacja EOS
Start Aktualności
Aktualności RJN PDF Drukuj Email

30 czerwca 2015 r.

Zrealizowane działania w projekcie:

Projekt zakładał wdrożenie na poziomie gminy „Modelu współpracy jst-ngo”, powstałego w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez UE. Realizatorzy i partnerzy projektu systemowego: Departament Pożytku Publicznego MPiPS, Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Społecznych, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Diagnoza Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy

- projekt rozpoczął się od diagnozy potrzeb w zakresie wdrażania standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która skutkowała sporządzeniem indywidualnego dla każdej gminy programu wdrażania standardów modelu;

- obecnie, pod koniec realizacji projektu wykonywana jest powtórna diagnoza obrazująca progres;

 

Płaszczyzna I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego  i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych.

Realizacja w projekcie:

Obszar 1

 • diagnoza społeczna, wykonano ją dla 6 gmin

Obszar 3

 • opracowanie procedury tworzenia strategii, programów, planów, pozwalającej ngo na zgłaszanie  własnych projektów uchwał, wykorzystanie metodologii PPWOW, modelu jst-ngo- przeprowadzono warsztaty oraz wypracowano procedurę, która została  przyjęta przez wszystkie gminy;
 • wspólne z ngo przygotowanie dokumentów strategicznych gminy (po 2 dokumenty strategiczne na gminę oraz wieloletnie programy współpracy z ngo) - partycypacyjne warsztaty strategiczne oraz warsztaty dotyczące programów wieloletnich;
 • promocja strategii - kampania informacyjno – promocyjna w gminie;

Obszar 4

 • przeprowadzono warsztaty dotyczące konsultacji społecznych oraz wypracowano procedurę, która została  przyjęta przez wszystkie gminy;
 • kampania informacyjna poprzedzająca konsultacje społeczne wszystkich dokumentów strategicznych ;
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych wszystkich dokumentów strategicznych;
 • opracowanie i upowszechnienie wyników konsultacji społecznych;

Obszar 6

 • ewaluacja dokumentów strategicznych  – wypracowanie  procedur - warsztaty

 

Płaszczyzna II: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.

Realizacja w projekcie:

Obszar 1

 • opracowanie standardów usług społecznych względniających  równy dostęp oraz dostosowanie usług do specyficznych potrzeb grup mniejszościowych i zagrożonych dyskryminacją, ich aktualizacji wraz z procedurą monitoringu i ewaluacji oraz kontroli - wypracowano procedurę, która została  przyjęta przez wszystkie gminy
 • outsourcing usług społecznych – szkolenie
 • stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych – szkolenie
 • przygotowanie procedury przeprowadzenia badań ewaluacyjnych zadań publicznych, opracowanie procedury przeprowadzenia kontroli – szkolenie grupy ewaluującej i kontrolującej,
 • wykonanie ewaluacji 2 zadań na każdą gminę
 • dodatkowo usługodawcy zostaną przeszkoleni w zakresie przygotowywania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 • realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych – doradztwo dla gmin w zakresie współpracy finansowej
 • opracowanie:

- katalogu kosztów niekwalifikowalnych, regulaminu zakupu usług, wzoru umowy o realizację zadania publicznego, procedury doboru komisji konkursowej (zrównoważony udział przedstawicieli jst i ngo, mechanizmy wyłączania konfliktu interesów), opracowanie kryteriów wyboru ofert, zasad realizacji i rozliczania zadań publicznych, formularza publikacji sprawozdania z realizacji zadań publicznych.

Opracowano procedury współpracy finansowej jst-ngo, które zostały przyjęte przez każdą gminę.

Obszar 2

Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych – doradztwo dla gmin w zakresie współpracy niefinansowej.

 • Opracowanie procedur:

- wykorzystania mienia komunalnego, zasad umieszczania informacji o działaniach organizacji na stronach gminnych, udzielania patronatów, zasad włączania ngo we współpracę z partnerami samorządu, zasad włączania pracowników samorządowych do realizacji zadania publicznego przez ngo

Opracowano procedury współpracy niefinansowej jst-ngo, które zostały przyjęte przez każdą gminę.

Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.

Realizacja w projekcie:

Obszar 1

Wdrożenie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo

 • opracowano dla każdej gminy program wsparcia merytorycznego ngo w realizacji zadań publicznych;
 • stworzono dla każdej z 6 gmin internetowe forum wymiany informacji o działaniach jst – ngo;
 • powołano w każdej gminie gminnego pełnomocnika ds. ngo, określono zakres zadań i roczny program pracy;
 • utworzono ośrodek wspierania ngo i inicjatyw obywatelskich  –gmina Adamów;
 • opracowano i upowszechniono zasady inicjatywy lokalnej obejmujące: uchwałę rady gminy ( tryb i szczegółowe kryteria wyboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej); 5 gmin podjęło uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej;
 • w każdej z 6 gmin przeprowadzono spotkanie informacyjne o inicjatywie lokalnej;
 • wypracowano procedury określające zasady udzielania przez samorząd pomocy informacyjnej i doradczej dla grup obywatelskich; zostały  przyjęte przez wszystkie gminy;
 • opracowano bazę danych inicjatyw lokalnych;
 • przygotowano publikację dokumentu obejmującego zasady inicjatywy lokalnej;

Obszar 2

 • dla każdej gminy opracowano i zamieszczono na stronach jst  ogólnodostępną bazę danych o ngo;
 • w każdej gminie zorganizowano gminny piknik ngo z uwzględnieniem tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równości w tym płci;
 • przeprowadzono szkolenie z zakresu roli i zasad funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego, roli i zasad funkcjonowania federacji ngo;
 • Powołano Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łukowskiego
 • wypracowano procedury  powołania GRDPP, które uchwaliło 5 gmin;
 • zorganizowano 2  powiatowe fora NGO w Woli Gułowskiej;

 

ekspert merytoryczny w projekcie:

Agnieszka Wróblewska
Fundacja EOS
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

07 czerwca 2015 r.

7 czerwca br. w Domu Kultury w Woli Gułowskiej odbyło się po raz drugi Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pn. „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
W imprezie uczestniczyły organizacje pozarządowe działające na terenie  gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski oraz z miasta Stoczek Łukowski.
Forum miało charakter  jednodniowej konferencji. Tematy spotkania zostały dostosowane do potrzeb organizacji pozarządowych.  Zaplanowano wykłady a także  prezentacje dorobku organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z gmin położonych na terenie powiatu łukowskiego.
Na początku spotkania Pan Sławomir Skwarek  - Wójt Gminy Adamów  przywitał zaproszonych gości. Po uroczystym otwarciu, Pan Wójt podsumował projekt, który był realizowany  m.in. w Gminie Adamów, przedstawił jakie były obawy a także jakie były szanse i korzyści przystąpienia do projektu. Istotnym punktem spotkania była prezentacja poszczególnych stowarzyszeń działających na terenie Gminy Adamów. Wśród głównych tematów prezentowanych przez Panią Agnieszkę Wróblewską – reprezentującą Fundację EOS znalazło się zagadnienie związane z  podsumowaniem projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego” a także  zagadnienie związane z ideą przystąpienia do Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu łukowskiego.  Bardzo ważnym elementem Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych był wykład Pana Włodzimierza Wolskiego – Wicestarosty Łukowskiego nt.: ”Współpracy Starostwa Powiatowego w Łukowie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu Łukowskiego”.

Podczas forum prezentowane były stoiska promocyjne przygotowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu łukowskiego tj. Gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski oraz Miasta Stoczek Łukowski. Uczestnicy Forum mogli z bliska przyjrzeć się działaniom poszczególnych organizacji a także spróbować potraw regionalnych i różnych słodkości. Forum miało na celu pokazanie, jaka jest rola podmiotów realizujących działania ze sfery pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim.
Forum ma szansę stać się wydarzeniem cyklicznym umożliwiającym nawiązanie kontaktów
i budowę partnerstw ułatwiających współpracę organizacjom pozarządowym.

 

 

25 maja 2015 r.

W dniu 7 czerwca 2015 r. w Domu Kultury w Woli Gułowskiej odbędzie się II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych działających w powiecie łukowskim. Forum realizowane będzie w ramach projektu "Razem jesteśmy najsilniejsi - wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego".

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maja 2015 r.

W dniach 25-27 maja 2015 r. zapraszamy na szkolenie "Ewaluacja dokumentów strategicznych - wypracowanie procedur". Szkolenie realizowane będzie w trzech grupach w następujących miejscowościach: Stoczek Łukowski, Krzywda, Adamów. Łącznie zrealizowane zostaną 24 godziny szkoleniowe. Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele jst i ngo z terenu powiatu łukowskiego.

 

 

10 kwietnia 2015 r.

Obecnie w ramach projektu trwają prace związane z ewaluacją 12 zadań publicznych realizowanych na zlecenie JST przez NGO w gminach objętych projektem. W ramach zadania powstanie 12 raportów ewaluacyjnych.

 

 

23 marca 2015 r.

Zaproszenie dla mieszkańców Miasta Stoczek Łukowski !

Zapraszamy  wszystkich mieszkańców miasta Stoczek Łukowski do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta  na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2022).

W ramach konsultacji społecznych trwających od 23.03.2015 do 13.04.2015 r. mieszkańcy Miasta Stoczek Łukowski mogą decydować o ostatecznym kształcie Strategii Rozwoju Miasta na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2022). Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej do 13.04.2015 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim, Pl. Tadeusza Kościuszki 1. W ramach konsultacji społecznych zbierane są formularze, których celem jest opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i zaproponowanych w niej rozwiązań.

Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są na stronie internetowej www.stoczek-lukowski.pl

 

 

16 marca 2015 r.

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Adamów !

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Adamów do uczestniczenia w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2022 r.).

W ramach konsultacji społecznych trwających od 16.03.2015 do 17.04.2015 r. mieszkańcy Gminy Adamów mogą decydować o ostatecznym kształcie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2022 r).

Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej, w Urzędzie Gminy Adamów, w pok. 5.

Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są również na stronie internetowej www.adamow.pl

 

 

16 marca 2015 r.

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Adamów !

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Adamów do uczestniczenia w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Turystyki  na lata 2015-2020.

W ramach konsultacji społecznych trwających od 16.03.2015 do 17.04.2015 r. mieszkańcy Gminy Adamów mogą decydować o ostatecznym kształcie Strategii Rozwoju Turystyki.

Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej, w Urzędzie Gminy Adamów, w pok. 5.

Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są również na stronie internetowej www.adamow.pl

 

 

12 marca 2015 r.

W dniach od 9 do 11 marca 2015 r. w ramach projektu odbyła się II tura szkoleń  z zakresu

„Roli i zasad funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego oraz roli i zasad funkcjonowania federacji ngo”. Podobnie jak poprzednio zrealizowane zostały 3 grupy szkoleniowe, każda po 8 godzin. Zajęcia odbywały się w Stoczku Łukowskim, Serokomli oraz w Staninie.

 

 

6 marca 2015 r.

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Stanin !

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Stanin do uczestniczenia w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Stanin na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2022 r.).

W ramach konsultacji społecznych trwających od 06.03.2015 do 30.04.2015 r. mieszkańcy Gminy mogą decydować o ostatecznym kształcie Strategii Rozwoju Gminy.

Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej, w Urzędzie Gminy Stanin, w pok. 5.

Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są również na stronie internetowej www.stanin.pl

 

 

2 marca 2015 r.

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Krzywda!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Krzywda do uczestniczenia w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2015-2020.

W ramach konsultacji społecznych trwających od 25.02.2015 do 25.03.2015 r. mieszkańcy Gminy mogą decydować o ostatecznym kształcie Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2015-2020. Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej w Urzędzie Gminy Krzywda ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda.  W ramach konsultacji społecznych zbierane są ankiety, których celem jest opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Turystyki
i zaproponowanych w niej rozwiązań. Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są na stronie internetowej
www.gminakrzywda.pl.

 

 

2 marca 2015 r.

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Stoczek Łukowski !

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Stoczek Łukowski do uczestniczenia w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Stoczek Łukowski na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2022 r.).

W ramach konsultacji społecznych trwających od 24.02.2015 do 25.03.2015 r. mieszkańcy Gminy mogą decydować o ostatecznym kształcie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2022 r). Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej, w Urzędzie Gminy Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, pok. 102.

Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są również na stronie internetowej www.stoczeklukowski.pl.

 

 

25 Lutego 2015 r.

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Krzywda !

Zapraszamy  wszystkich mieszkańców gminy Krzywda do konsultacji społecznych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024.

W ramach konsultacji społecznych trwających od 25.02.2015 do 25.03.2015 r. mieszkańcy Gminy Krzywda mogą decydować o ostatecznym kształcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 r. Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej do 25.03.2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Krzywda

ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda  W ramach konsultacji społecznych zbierane są ankiety, których celem jest opiniowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 i zaproponowanych w niej rozwiązań. Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są na stronie internetowej www.gminakrzywda.pl

 

 

5 Lutego 2015 r.

W dniach od 2 do 5 lutego 2015 r. w ramach projektu odbyła się I tura szkoleń  z zakresu

„Roli i zasad funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego oraz roli i zasad funkcjonowania federacji ngo”. Łącznie zrealizowane zostały 3 grupy szkoleniowe, każda po 8 godzin. Zajęcia odbywały się w Stoczku Łukowskim, Serokomli oraz Krzywdzie. II turę szkoleń również 8 godzinnych  zaplanowano do realizacji w połowie marca 2015 r.

 

 

4 Lutego 2015 r.

Zaproszenie dla mieszkańców Miasta Stoczek Łukowski !

Zapraszamy  wszystkich mieszkańców miasta Stoczek Łukowski do konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024.

W ramach konsultacji społecznych trwających od 04.02.2015 do 24.02.2015 r. mieszkańcy Miasta Stoczek Łukowski mogą decydować o ostatecznym kształcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 r. Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej do 24.02.2015 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim, Pl. Tadeusza Kościuszki 1. W ramach konsultacji społecznych zbierane są formularze, których celem jest opiniowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 i zaproponowanych w niej rozwiązań.

Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są na stronie internetowej www.stoczek-lukowski.pl

 

 

29 Stycznia 2015 r.

Dziś zakończyliśmy ostatnie już  24 godzinne   partycypacyjne warsztaty strategiczne wypracowujące  Strategię Rozwoju Gminy Stanin. Podobnie jak w poprzednich Gminach podczas warsztatów:

 • sformułowano misję rozwoju gminy
 • sformułowano cele strategiczne
 • określano  cele oraz  kierunki działań w gminie
 • określono działania zespołu wdrożeniowego
 • ustalono zasady monitoringu
 • opracowano procedury ewaluacji

Obecnie trwają prace nad powstaniem dokumentu strategicznego - Strategii Rozwoju Gminy Stanin na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2022 r).

 

 

22 Stycznia 2015 r.

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Serokomla !

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Serokomla do uczestniczenia w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2022 r.).

W ramach konsultacji społecznych trwających od 21.01.2015 do 25.02.2015 r. mieszkańcy Gminy Serokomla mogą decydować o ostatecznym kształcie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2022 r). Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej, w Urzędzie Gminy Serokomla, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla.

Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są również na stronie internetowej www.gminaserokomla.pl

 

 

15 Stycznia 2015 r.

Dobiegły końca 24 godzinne   partycypacyjne warsztaty strategiczne wypracowujące  Strategię Rozwoju Miasta Stoczek Łukowski. Podczas warsztatów:

 • sformułowano misję rozwoju gminy
 • sformułowano cele strategiczne
 • określano  cele oraz  kierunki działań w gminie
 • określono działania zespołu wdrożeniowego
 • ustalono zasady monitoringu
 • opracowano procedury ewaluacji

Obecnie trwają prace nad powstaniem Strategii Rozwoju Miasta Stoczek Łukowski na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2022 r).

 

 

22 Grudnia 2014 r.

Zakończyliśmy realizację warsztatów  strategicznych mających na celu wypracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzywda. Podczas 24 godzinnych warsztatów dokonano diagnozy sytuacji społecznej, analizy problemów społecznych oraz zasobów społecznych w gminie Krzywda.

Ponadto sformułowano założenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o partycypację społeczną i zasady rozwoju społecznego.

Obecnie przystępujemy do opracowania dokumentu strategicznego, tj. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzywda.

 

 

10 Grudnia 2014 r.

W dniach od 2 do 9 grudnia 2014 r. w ramach projektu odbywały się szkolenia  z zakresu „Przygotowanie  procedury przeprowadzania badań ewaluacyjnych zadań publicznych oraz opracowania procedury przeprowadzania kontroli dla grupy ewaluacyjnej i kontrolującej”

Łącznie zrealizowane zostały 3 grupy szkoleniowe, każda po 16 godzin.

 

 

8 Grudnia 2014 r.

Dobiegły końca 3 dniowe partycypacyjne warsztaty strategiczne, których celem było wypracowanie Strategii Rozwoju Turystyki dla Gminy Krzywda.

Podczas warsztatów przeanalizowano  czynniki wpływające na rozwój turystki lokalnej, opracowano wizję, misję, cele strategiczne oraz wysunięto wnioski z diagnozy zasobów turystycznych posiadanych przez Gminę.

Obecnie trwają prace nad  powstaniem Strategii Rozwoju Turystyki dla Gminy Krzywda

 

 

28 Listopada 2014 r.

Zakończyliśmy  24 godzinne   partycypacyjne warsztaty strategiczne wypracowujące  Strategię Rozwoju Gminy Stoczek Łukowski. Podobnie jak w Adamowie podczas warsztatów:

 • sformułowano misję rozwoju gminy
 • sformułowano cele strategiczne
 • określano  cele oraz  kierunki działań w gminie
 • określono działań zespołu wdrożeniowego
 • ustalono zasady monitoringu
 • opracowano procedury ewaluacji

Obecnie trwają prace nad powstaniem Strategii Rozwoju Gmin na lata 2015-2022.

 

 

21 Listopada 2014 r.

Dziś zakończyliśmy  24 godzinne   partycypacyjne warsztaty strategiczne mające na celu wspólne NGO z JST wypracowanie Strategii Rozwoju Gminy Adamów. Podczas 3 dni warsztatów minn.:

 • sformułowano misję rozwoju gminy
 • sformułowano cele strategiczne
 • określano  cele oraz  kierunki działań w gminie
 • określono działań zespołu wdrożeniowego
 • ustalono zasady monitoringu
 • opracowano procedury ewaluacji

 

 

7 Listopada 2014 r.

Zakończyliśmy 24 godzinne partycypacyjne warsztaty strategiczne, których celem było wspólne NGO i JST wypracowanie Strategii Rozwoju Turystyki dla Gminy Adamów.

Podczas warsztatów wypracowano wizję, misję, cele strategiczne oraz wysunięto wnioski z diagnozy zasobów turystycznych posiadanych przez Gminę.

Wynikiem warsztatów będzie powstanie Gminnej Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2015-2020 dla Gminy Adamów.

Obecnie trwają prace nad jej powstaniem.

 

 

25 października 2014 r.

W dniu wczorajszym w Stoczku Łukowskim  odbyły się drugie z zaplanowanych partycypacyjnych warsztatów strategicznych mających na celu wypracowanie Strategii Rozwoju Gminy Stoczek Łukowski. W trakcie spotkania nakreślono główne kierunki rozwojowe gminy, określono wizje i misję strategii rozwoju gminy. Dokonano analizy bodźców rozwojowych poszczególnych dziedzin i obszarów strategicznych.

 

 

23 października 2014 r.

Rozpoczynamy  partycypacyjne warsztaty strategiczne mające na celu wypracowanie Strategii Rozwoju Turystyki dla Gminy Krzywda.  Podobnie jak poprzednio zaplanowano łącznie 3 warsztaty po 8 godzin.

W trakcie pierwszego spotkania m.inn. zostaną przedstawione dobre praktyki w zakresie działalności na rzecz turystyki  z uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw działających współcześnie.

Warsztaty odbywać się będą na terenie Gminy Krzywda.

 

 

20 października 2014 r.

Dziś rozpoczęliśmy szkolenie dla uczestników projektu z zakresu outsorcingu usług społecznych. Łącznie zrealizowane zostaną 3 grupy szkoleniowe, każda po 8 godzin. Zajęcia odbywać się będą w dniach 20, 21 i 22 października. Miejsce realizacji: Gmina Krzywda, Stoczek Łukowski i Adamów.

 

 

17 października 2014 r.

W dniu wczorajszym  zakończyliśmy cykl warsztatów partycypacyjnych dotyczących opracowania wieloletniego programu współpracy jst i ngo w poszczególnych gminach uczestniczących w projekcie.

Zrealizowano łącznie 96 godzin warsztatów.

Obecnie trwają prace nad powstaniem 6 wieloletnich programów współpracy dla każdej z 6 gmin powiatu łukowskiego.

 

 

14 października 2014 r.

W dniu dzisiejszym  rozpoczęliśmy  partycypacyjne warsztaty strategiczne mające na celu wypracowanie Strategii Rozwoju Turystyki dla Gminy Adamów.  Podobnie jak dotychczas zaplanowano łącznie 3 warsztaty po 8 godzin.

W trakcie pierwszego spotkania zostanie omówione znaczenie planowania i współpracy w tworzeniu oferty turystycznej oraz zostanie określona misja i wizja strategii.

Warsztaty odbywać się będą na terenie Gminy Adamów.

 

 

08 października 2014 r.

W dniu dzisiejszym  rozpoczynamy  partycypacyjne warsztaty strategiczne mające na celu wspólne NGO z JST wypracowanie Strategii Rozwoju Gminy Serokomla. Zaplanowano łącznie
3 warsztaty po 8 godzin. W trakcie pierwszego spotkania dokonano diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie w oparciu o dane statystyczne, opinie środowisk lokalnych oraz przedstawicieli instytucji społecznych.

Warsztaty odbywać się będą na terenie Gminy Serokomla.

 

 

13 września 2014 r.

W dniu wczorajszym w Adamowie odbyły się drugie z zaplanowanych partycypacyjnych warsztatów strategicznych mających na celu wypracowanie Strategii Rozwoju Gminy. W trakcie spotkania określono wizje i misję gminy i nakreślono główne kierunki rozwojowe gminy. Dokonano także analizy bodźców rozwojowych poszczególnych dziedzin i obszarów strategicznych.

 

 

5 września 2014 r.

W dniu dzisiejszym  rozpoczynamy  partycypacyjne warsztaty strategiczne mające na celu wspólne NGO z JST wypracowanie Strategii Rozwoju Gminy. Zaplanowano łącznie 3 warsztaty po 8 godzin. W trakcie pierwszego spotkania dokonano diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie w oparciu o dane statystyczne, opinie środowisk lokalnych oraz przedstawicieli instytucji społecznych.

Warsztaty odbywać się będą w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim.

 

 

2 września 2014 r.

Dziś rozpoczynamy cykl warsztatów partycypacyjnych dotyczących opracowania wieloletniego programu współpracy jst i ngo w poszczególnych gminach uczestniczących w projekcie.

Dla każdej gminy zaplanowano realizację  2 spotkań 8 godzinnych.

Wynikiem warsztatów będzie powstanie 6 wieloletnich programów współpracy dla 6 gmin powiatu łukowskiego.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

2 września 2014 r. – Gmina Stoczek Łukowski

4 września 2014 r. – Gmina Stanin

5 września 2014 r. – Gmina Serokomla

9 września 2014 r. – Gmina Adamów

10 września 2014 r. – Gmina Krzywda

11 września 2014 r. – Miasto Stoczek Łukowski

 

 

4 lipca 2014 r.

Warsztaty w Gminie Adamów

W dniu dzisiejszym  rozpoczynamy  partycypacyjne warsztaty strategiczne mające na celu wspólne NGO z JST wypracowanie Gminnej Strategii Rozwoju. W trakcie pierwszego spotkania dokonano diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie w oparciu o dane statystyczne, opinie środowisk lokalnych oraz przedstawicieli instytucji społecznych.

Warsztaty odbywają się w Adamowie.

 

 

30 czerwca 2014 r.

Piknik integracyjny  organizacji pozarządowych gminy Stanin odbył się w Kosutach.

W niedzielę 29.06.2014 na terenie kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Kosutach  odbył się Piknik organizacji pozarządowych działających w gminie Stanin.

Impreza rozpoczęła się uroczystym przemarszem uczestników wszystkich organizacji pozarządowych działających w gminie Stanin, który poprowadził wójt gminy Krzysztof Kazana. Na specjalnie przygotowanej scenie plenerowej zaprezentowały się lokalne organizacje pozarządowe. Podczas imprezy można było z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych. W ramach pikniku odbyły się konkursy, zabawy plenerowe z bajkowymi postaciami oraz występy na scenie zespołów ludowych i lokalnego kabaretu. Podczas pikniku organizacji pozarządowych w Kosutach, na specjalnie przygotowanych stoiskach wystawiane były także lokalne produkty, w tym wyśmienite pierogi, bigos, domowy chleb ze smalcem. Zorganizowany został także kiermasz ciast i innych lokalnych słodkości. Organizatorzy zadbali także o potrawy z grilla czy pieczone przy ognisku kiełbaski. Niedzielny piknik był także okazją do tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także da możliwość do nawiązania współpracy i partnerstw. Uczestnicy pikniku mieli okazję zapoznać się także z materiałami informacyjnymi dotyczącymi działalności organizacji pozarządowych działających w gminie Stanin.

Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie. Wszyscy w domowej atmosferze bawili się do późnego wieczora.

W ramach pikniku promowana była tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Stanin, organizacje pozarządowe działające w gminie Stanin wraz z Fundacją EOS.

 

 

30 czerwca 2014 r.

Piknik integracyjny  organizacji pozarządowych gminy Adamów odbył się w Gułowie.

W sobotę 28.06.2014 w Gułowie odbył się Piknik organizacji pozarządowych działających w gminie Adamów.

Impreza rozpoczęła się od półmaratonu, w którym uczestniczyło wiele stowarzyszeń biegaczy z powiatu łukowskiego i całego województwa, łącznie ponad 100 uczestników. Najliczniej reprezentowane było Stowarzyszenie V-MAX z Adamowa, z którego pochodził także zwycięzca biegu, Paweł Młodzikowski. Podczas pikniku organizacji pozarządowych w Gułowie, na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentowały się lokalne organizacje pozarządowe. Można było z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych. Wystawiane były także lokalne produkty, w tym wyśmienite soki i konfitury z malin pochodzące ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Adamów „Jedność”. W ramach pikniku odbyło się ognisko integracyjne z degustacją dzika oraz pokaz sprawności działania Ochotniczej Straży Pożarnej.  Sobotni piknik był także okazją do tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także da możliwość do nawiązania współpracy i partnerstw. Uczestnicy pikniku mieli okazję zapoznać się także z materiałami informacyjnymi dotyczącymi działalności organizacji pozarządowych działających w Stoczku Łukowskim.

Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie.

W ramach pikniku promowana była tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Adamów, organizacje pozarządowe działające w gminie Adamów wraz z Fundacją EOS.

 

23 czerwca 2014 r.

W niedzielę 22.06.2014 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Stoczku Łukowskim  odbył się Piknik organizacji pozarządowych działających w mieście Stoczek Łukowski.

Impreza rozpoczęła się uroczystym przemarszem uczestników pikniku, przy dźwiękach orkiestry dętej z placu przed urzędem miasta do Parku Miejskiego. Na scenie amfiteatru zaprezentowały się lokalne organizacje pozarządowe. Można będzie z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych. W ramach pikniku odbył się koncert orkiestry dętej, konkurs prac plastycznych oraz występy na scenie zespołów ludowych. Niedzielny piknik był także okazją do tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także da możliwość do nawiązania współpracy i partnerstw. Uczestnicy pikniku mieli okazję zapoznać się także z materiałami informacyjnymi dotyczącymi działalności organizacji pozarządowych działających w Stoczku Łukowskim.

Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie.

W ramach pikniku promowana była tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy jest Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski wraz z Fundacją EOS.

 


16 czerwca 2014 r.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Woli Gułowskiej.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się 15.06.2014 r. w Domu Kultury w Woli Gułowskiej. W imprezie uczestniczyły organizacje pozarządowe z gmin Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski oraz z miasta Stoczek Łukowski. Podczas obrad o roli organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym mówiła Agnieszka Wróblewska z Fundacji EOS. Kolejnym prelegentem była Grażyna Gruba-Jankowska konsultant gminny, która swoje wystąpienie poświęciła funduszom zewnętrznym wspierającym działalność organizacji pozarządowych. Temat partnerstwa sektorów na rzecz rozwoju wsi i obszarów wiejskich przybliżyła Sabina Szelągowska-Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości”. Ważnym elementem Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych był panel dyskusyjny na temat „Roli samorządu we wspieraniu inicjatyw obywatelskich i kształtowaniu wspólnoty lokalnej” z udziałem przedstawicieli JST z gmin Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski oraz z miasta Stoczek Łukowski, który moderował dr Andrzej Juros. Po obradach na dziedzińcu Domu Kultury w Woli Gułowskiej prezentowały się organizacje pozarządowe z gmin powiatu łukowskiego. Członkowie organizacji pozarządowych działających w gminach Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski oraz z miasta Stoczek Łukowski,  przygotowali kiermasz ciast i innych słodkości, a także domowego smalcu. Podczas imprezy była także okazja do degustacji potraw regionalnych.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych miało na celu pokazanie jaka jest rola podmiotów realizujących działania ze sfery pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim. Impreza ma szanse stać się wydarzeniem cyklicznym umożliwiającym nawiązanie kontaktów i budowę partnerstw ułatwiających współpracę organizacjom pozarządowym.

 

 

16 czerwca 2014 r.

Zapraszamy na piknik integracyjny  organizacji pozarządowych w Stoczku Łukowskim.

W niedzielę 22.06.2014 o godzinie 17.00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Stoczku Łukowskim  rozpocznie się Piknik organizacji pozarządowych działających w mieście Stoczek Łukowski.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentują się lokalne organizacje pozarządowe. Można będzie z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych. Przewidziano wiele atrakcji w tym występy na scenie, konkursy i degustację potraw regionalnych. Niedzielny piknik będzie także okazją do tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także da możliwość do nawiązania współpracy i partnerstw.

Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie.

W ramach pikniku promowana będzie tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy jest Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski wraz z Fundacją EOS.

 

 

9 czerwca 2014 r.

PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY KRZYWDA

W niedzielę  08.06.2014 w  Szczałbie na placu przy świetlicy ,, Pod Olszynką'' odbył się Piknik organizacji pozarządowych działających w gminie Krzywda.

Rodzinna atmosfera, jak i dobra pogoda towarzyszyły piknikowi przez cały dzień. Dużym zainteresowaniem cieszyły występy wokalno-taneczne.

Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści, którzy przed publicznością pokazali swoje talenty;

Układ taneczny z elementami gimnastyki ,, Wyginam śmiało ciało'' w wykonaniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej w Krzywdzie pod kierunkiem Pani Anny Ptasińskiej i Pana Pawła Mizaka. Wystąpił Lokalny Teatr Amatorski ,, TO i OWO'' działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie. Pokaz Tańca w wykonaniu młodzieży z Koła Tanecznego działającego przy Gimnazjum nr.2 w Radoryżu Kościelnym pod kierunkiem Pani Katarzyny Sawczuk, oraz Występ Laureatów Gminnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej Konkurs przygotowały Panie Justyna Lenk, Małgorzata Białach i Agnieszka Oskroba. Wystąpiły Zespoły Ludowe; Mroczkowiacy, Świderzanki, Kożuchowianki, oraz Jagódki. Po części artystycznej była zabawa taneczna.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowały się lokalne organizacje pozarządowe

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy SP w Krzywdzie

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy SP w Radoryżu Smolanym

Ochotnicza Straż Pożarna w Drożdżaku

Ochotnicza Straż Pożarna w Radoryżu Kościelnym

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdzie

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Wiejskiej Szansa

Ludowy Klub Sportowy UNIA Krzywda

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Okrzejskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach

Koło Gospodyń Wiejskich w Zimnej Wodzie

Koło Gospodyń Wiejskich w Drożdżaku

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywdzie

Koło Gospodyń Wiejskich w Kożuchówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Kasyldowie

Można było z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych. Panie z kół gospodyń wiejskich przygotowały kiermasz ciast i innych słodkości, ale także pierogów i domowego smalcu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdzie przygotowała konkurs sprawnościowy, konkurencje były dopasowane do różnych grup wiekowych, tak więc nawet najmłodsi uczestnicy pikniku mogli wziąć udział.  Strażacy ponadto prezentowali posiadany sprzęt gaśniczy.

Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się do rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie.

W ramach pikniku promowana była tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorami byli; Wójt Gminy Krzywda, Fundacja EOS, KGW w Szczałbie i mieszkańcy Szczałbu.

Piknik zorganizowany został w ramach projektu ,, RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI – WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO '' realizowanego przez Fundację EOS,

 

 

7 czerwca 2014 r.

PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY SEROKOMLA

W sobotę  07.06.2014 na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda odbył się Piknik organizacji pozarządowych działających w gminie Serokomla.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowały się lokalne organizacje pozarządowe. Można będzie z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych w tym ochotniczych straży pożarnych z Serokomli i Charlejowa, czy Uczniowskiego i Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Polesie”. Członkowie Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla przygotowali kiermasz ciast i innych słodkości, ale także pierogów i domowego smalcu.

Kluby Sportowe przygotował pokazy i konkurencje w których mogli zmierzyć się uczestnicy pikniku.  Strażacy  prezentowali posiadany sprzęt gaśniczy.

Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się do rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie.

W ramach pikniku promowana była tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Serokomla  wraz z Fundacją EOS.

 

 

2 czerwca 2014 r.

PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W STARYCH KOBIAŁKACH

1 czerwca 2014 r. na obiektach Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Stoczek Łukowski.Podczas pikniku wszyscy chętni mogli zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych istniejących na terenie gminy w tym ochotniczych straży pożarnych, czy uczniowskich klubów sportowych.

Gminny Klub Sportowy Armaty Stoczek Łukowski wraz z uczestniczącymi uczniowskimi Klubami Sportowymi przygotował pokazy i konkurencje w których mogli zmierzyć się uczestnicy pikniku. Rozegrano miedzy innymi miniturniej w piłkę nożną i miniturniej tenisa ziemnego. Strażacy popisywali się swoją sprawnością i prezentowali posiadany sprzęt gaśniczy. Najmłodsi uczestnicy mogli wsiąść do wozu strażackiego pod opieką strażaka – klauna. Kluby sportowe zwycięzcom konkurencji rozdawały drobne upominki pod postacią proporczyków. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z cateringu serwowanego przez Zakład Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim.

Piknik Organizacji pozarządowych uzmysłowił mieszkańcom Gminy Stoczek Łukowski, że w ich okolicy są organizacje i ludzie, którzy społecznie działają na rzecz lokalnej społeczności.

Piknik zorganizowany został w ramach projektu RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI – WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO  realizowanego przez Fundację EOS.

 

 

2 czerwca 2014 r.

 

Zaproszenie na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łukowskiego odbędzie się 15.06.2014 r w Domu Kultury w Woli Gułowskiej.

Serdecznie Zapraszamy !!!

20 maja 2014 r.

Kolejne zaproszenie na piknik integracyjny.

Tym razem zapraszamy do Gminy Krzywda, gdzie w niedzielę 08.06.2014 o godzinie 14.00

na placu przy świetlicy  we wsi Szczałb, rozpocznie  się Piknik integracyjny organizacji pozarządowych działających gminie.

Podobnie jak w Starych Kobiałkach i Rudzie na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentują się lokalne organizacje pozarządowe. Można będzie z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych. Niedzielny piknik będzie także okazją do tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także okazją do nawiązania współpracy i partnerstw.

W ramach pikniku promowana będzie tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Krzywda  wraz z Fundacją EOS.19 maja 2014 r.

Zapraszamy na piknik integracyjny NGO w gminie Serokomla

W sobotę  07.06.2014 o godzinie 16.00 na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda rozpocznie  się Piknik organizacji pozarządowych działających w gminie Serokomla.

Podobnie jak w Stoczku Łukowskim na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentują się lokalne organizacje pozarządowe. Można będzie z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych.

Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się do rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie.

W ramach pikniku promowana będzie tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Serokomla  wraz z Fundacją EOS.14 maja 2014 r.

Zapraszamy na pikinik integracyjny NGO w gminie Stoczek Łukowski

W niedzielę 01.06.2014 o godzinie 15.00 na stadionie w Starych Kobiałkach rozpocznie  się Piknik organizacji pozarządowych działających w gminie Stoczek Łukowski.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentują się lokalne organizacje pozarządowe. Można będzie z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych. Niedzielny piknik będzie także okazją do tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także okazją do nawiązania współpracy i partnerstw.

Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się do rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie.

W ramach pikniku promowana będzie tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Stoczek Łukowski wraz z Fundacją EOS.31 marca 2014 r.

Warsztaty z zakresu opracowania procedur

W dniu dzisiejszym w Stoczku Łukowskim  rozpoczęliśmy realizację kolejnych  8 godzinnych warsztatów w ramach projektu.  Warsztaty dotyczyły opracowania procedury,  tworzenia strategii, programów, planów, pozwalającej ngo na zgłaszanie  własnych projektów uchwał.

W warsztatach uczestniczyli  przedstawiciele zarówno JST jak i NGO z terenu gminy Stoczek Łukowski oraz gminy Stanin.

Kolejne warsztaty poświęcone  w/w tematyce  odbędą się 3 kwietnia 2014 r.  w Wojcieszkowie. Tego dnia w spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele JST i NGO z terenu gminy Wojcieszków i  Adamów.

Ostatnie warsztaty z zakresu opracowania procedur tworzenia strategii, programów i planów odbędą się 7 kwietnia 2014 r. w Krzywdzie. Uczestnikami  spotkania będą przedstawiciele JST i NGO z terenu gminy Krzywda i Serokomla.20 marca 2014 r.

Zaproszenie na warsztaty przygotowujące tworzenie dokumentów planistycznych

26 marca (środa) o godz. 14:00 w Krzywdzie odbędą się warsztaty mające na celu przygotowanie przedstawicieli NGO i JST do tworzenia dokumentów planistycznych. Rozpoczynamy od dokładnego diagnozowania i włączania mieszkańców w poszczególne etapy ich tworzenia. Wypracowane dokumenty dzięki włączeniu lokalnej społeczności będą z nią żyć, ponieważ będą przez nią współtworzone. Jednocześnie znając potrzeby NGO, czyli brak środków na realizację oczekiwanych działań, pozwolą na przygotowanie kolejnych aplikacji do konkursów zewnętrznych.

Uczestnicy projektu mają czas do 30 czerwca 2015 roku, aby nie tylko wdrożyć standardy współpracy pomiędzy JST i NGO ale również przygotować się do lepszej działalności dla dobra mieszkańców. To jest wspólny cel obydwu sektorów – działanie dla dobra wspólnego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach serdecznie zapraszamy do Gminnego  Centrum Kultury i Integracji; ul. Łukowska 20 w Krzywdzie.19 marca 2014 r.

Czas na budowanie polityk publicznych

W dniu 19 marca w Krzywdzie odbyło się spotkanie przedstawicieli NGO i JST w celu zaplanowania kolejnych działań na terenie gminy. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy realizować działania z płaszczyzny I, czyli Współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego  i Organizacji Pozarządowych w zakresie tworzenia polityk  publicznych. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad obszarami, które wymagają przygotowania Strategii lub Programów realizujących poszczególne polityki publiczne. Za najbardziej oczekiwane uważają

- Strategię Rozwoju Społecznego

- Strategię Rozwoju Sportu i Turystyki

- Strategię Rozwoju Edukacji i Kultury

Uczestnicy spotkania za najważniejszy obszar do zmiany wybrali rozwój społeczny. Będzie to czas na dokładne zdiagnozowanie poziomu aktywności mieszkańców, zebranie ich oczekiwań związanych z możliwością rozwoju aktywności indywidualnej i grupowej.  Gmina dysponuje dobrym zapleczem lokalowym, które mogłoby być lepiej wykorzystane dzięki zwiększeniu aktywności mieszkańców. Jednocześnie zaangażowanie mieszkańców spowoduje ich większą aktywność przy następnych działaniach – tworzeniu i realizacji kolejnych strategii i programów, a dzięki temu osiągniemy rezultat lepszego oddziaływania współpracy pomiędzy JST i NGO dla dobra społeczności gminy Krzywda.

Jeszcze w roku 2014 planowane jest partycypacyjne wypracowanie Strategii Rozwoju Sportu i Turystyki oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

 

18 marca 2014

Warsztaty partycypacyjne

W dniu dzisiejszym w Krzywdzie odbyły się  8 godzinne warsztaty partycypacyjne dotyczące procedury konsultacji społecznych.

Omówiono:

 • rolę konsultacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i ekologiczno-przestrzennych
 • cele konsultacji społecznych, formy oraz narzędzia do ich przeprowadzania

oraz

 • planowano przeprowadzenie  konsultacji społecznych w lokalnej społeczności gminnej

W warsztatach uczestniczyli  przedstawiciele zarówno JST jak i NGO z terenu gminy Krzywda oraz gminy Adamów.

 

 

4 marca 2014 r.

Diagnozy wykonane lokalnym Indeksem Jakości

W ramach działań w gminach realizujących projekt zakończyła się ocena współpracy pomiędzy JST i NGO Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy.  Już w czasie spotkań roboczych i warsztatów  jednym z głównych problemów społeczności lokalnej było pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych. W związku z tym w lutym i na początku marca zespoły robocze we wszystkich gminach (wspólnie – przedstawicie NGO i JST) pracowały  nad przygotowaniem aplikacji do konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ocena współpracy pomiędzy JST i NGO Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy dostępna jest w zakładce: Diagnozy wykonane Lokalnym Indeksem Jakości

 

 

27 lutego 2014 r.

Konsultacje społeczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024. w Staninie.

Mieszkańcy Gminy Stanin mogą decydować o ostatecznym kształcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024 r. w ramach trwających w gminie  konsultacji społecznych. Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024 dla Gminy Stanin jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej do 25.03.2014 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, 21-422 Stanin, pokój nr 2. Jednocześnie projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2014-2024 r. jest dostępny na stronie internetowej Gminy: www.stanin.pl, na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej: www.ugstanin.bip.lubelskie.pl, na stronie internetowej GOPS w Staninie: www.gops-stanin.pl wraz z formularzem umożliwiającym wyrażenie opinii oraz na stronie internetowej Fundacji EOS: www.fundacjaeos.pl.
Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie: www.gops-stanin.pl lub w formie elektronicznej na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W ramach Konsultacji Społecznych przewidziano działania innowacyjne w postaci przedstawienia założeń Strategii w czasie posiedzeń Rady Gminy, spotkań z organizacjami pozarządowymi. Przewidziano również możliwość osobistych, indywidualnych konsultacji z pracownikami GOPS w Staninie. 
W dniu 28.03.2014r. (piątek) odbędzie się spotkanie mieszkańców gminy Stanin w celu zatwierdzenia przez społeczność lokalną Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 r.
Po wniesieniu poprawek dokument będzie przedstawiony radnym do zapoznania się przed jego uchwaleniem.

 

 

19 lutego 2014 r.

Warsztaty partycypacyjne

W dniu dzisiejszym w Stoczku Łukowskim   odbyły się  8 godzinne warsztaty partycypacyjne dotyczące procedury konsultacji społecznych.

Jak poprzednio w Gminie Wojcieszków omówiono:

 • rolę konsultacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i ekologiczno-przestrzennych
 • cele konsultacji społecznych, formy oraz narzędzia do ich przeprowadzania

oraz

 • planowano przeprowadzenie  konsultacji społecznych w lokalnej społeczności gminnej

W warsztatach uczestniczyli  przedstawiciele zarówno JST jak i NGO z terenu gminy Stoczek Łukowski oraz gminy Stanin.

 

 

14 lutego 2014 r.

Warsztaty partycypacyjne

W dniu dzisiejszym w Wojcieszkowie   odbyły się  8 godzinne warsztaty partycypacyjne dotyczące procedury konsultacji społecznych.

Podczas warsztatów omówiono:

 • rolę konsultacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i ekologiczno-przestrzennych
 • cele konsultacji społecznych, formy oraz narzędzia do ich przeprowadzania

oraz

 • planowano przeprowadzenie  konsultacji społecznych w lokalnej społeczności gminnej

W warsztatach uczestniczyli  przedstawiciele zarówno JST jak i NGO z terenu gminy Wojcieszków oraz gminy Serokomla.

 

 

6 lutego 2014 r.

Zaproszenie dla  wszystkich mieszkańców gmin Serokomla, Stanin, Soczek Łukowski i Wojcieszków do konsultacji społecznych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

Na obszarze gminy powiatu Łukowskiego obserwuje się wiele problemów społecznych i ekonomicznych. W tych okolicznościach zachodzi potrzeba zainicjowania działań, które zostały wpisane  w nowej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych.  Wcześniej jednak dokument ten będzie miał okazję być poddany konsultacjom społecznym.

Mieszkańcom gmin Serokomla, Stanin, Soczek Łukowski i Wojcieszków przedstawiona zostanie propozycja strategii przygotowanej przez przedstawicieli samorządu gminny i osób reprezentujących lokalne organizacje pozarządowe. Strategia obowiązywać będzie w latach 2014- 2024. Dotychczas obowiązująca Strategia powstała z mocy art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728), który to artykuł nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, oraz których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Konsultacje społeczne propozycji dokumentu staną się sposobem uzyskania opinii, stanowisk i propozycji od osób i podmiotów z terenu naszej gminy. Działania zaprogramowanie w dokumencie planistycznym dotyczą pośrednio lub bezpośrednio Państwa. Skutki tych działań mogą mieć charakter nałożonego obowiązku, przyznanego prawa, możliwości skorzystania ze środków finansowych czy udziału we wdrażaniu działań administracji. Konsultacje są także wymianą informacji pomiędzy lokalną opinią publiczną, są dyskusją i dzieleniem się do pewnego stopnia władzą.  Podmiotom społecznym konsultacja stwarza możliwość uzyskania wpływu na kształt przyszłych działań.

Konsultacja to nie tylko umożliwienie zapoznania się z projektem, ale także otwartość na wyrażanie przez organizacje opinii i gotowość do ich uwzględnienia lub poinformowania, dlaczego uwzględnione nie zostały.

 

Zredagowany dokument  zostanie udostępniony mieszkańcom gmin Serokomla, Stanin, Soczek Łukowski i Wojcieszków, a aktywny udział społeczności lokalnej na tym etapie jest niezbędny do dokonania weryfikacji dotychczasowej pracy zespołu i sprawdzenia , czy nie pominięto ważnych dla społeczności informacji, problemów czy potrzeb.

Po wniesieniu poprawek dokument będzie przedstawiony radnym do zapoznania się przed jego uchwaleniem.

Obecnie zespół gminny pracuje nad planem konsultacji społecznych, który to plan zawierał będzie zasięg konsultacji, formę i sposób, kalendarz czynności, tryb zawiadamiania mieszkańców, termin i miejsce. Ustali także zasady ustalania wyników i sposób podania ich do wiadomości członków wspólnoty lokalnej. Zapewni to prowadzenie działań konsultacyjnych uwzględniający specyfikę stosunków lokalnych.

Państwa udział w konsultacjach podniesie rangę planowania i uwzględniania Strategii w programach kolejnych kadencji.

Działania związane z powstaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wspierane są przez realizowany w powiecie łukowskim projekt „Razem jesteśmy najsilniejsi-wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego”.

 

 

23 stycznia 2014 r.

Zakończyliśmy dwie kolejne grupy warsztatów strategicznych.

W dniu 21 stycznia 2014 r. zajęcia zakończyła grupa w Gminie Serokomla natomiast 22 stycznia 2014 r. grupa w Gminie Wojcieszków.

Podobnie jak poprzednio w Gminie Stanin  podczas 24 godzinnych warsztatów dokonano diagnozy sytuacji społecznej  i analizy problemów społecznych oraz zasobów społecznych w w/w  gminach

oraz sformułowano założenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o partycypację społeczną i zasady rozwoju społecznego.

 

Obecnie przystępujemy do opracowania  dokumentów strategicznych, tj. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Serokomla i Gminy Wojcieszków.

 

 

17 stycznia 2014 r.

Warsztaty w Gminie Stoczek Łukowski

W dniu dzisiejszym  rozpoczęliśmy czwartą już grupę  partycypacyjnych warsztatów strategicznych mających na celu wypracowanie  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W warsztatach uczestniczą przedstawiciele zarówno JST jak i NGO z terenu gminy Stoczek Łukowski.

Warsztaty odbywać się będą w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim przy  ul.  1- go Maja 12.

 

 

15 stycznia 2014 r.

W dniu 14 stycznia 2014 r. zakończyliśmy  pierwszą grupę warsztatów strategicznych realizowanych w Gminie Stanin.

Podczas 24 godzinnych warsztatów dokonano:

 • diagnozy sytuacji społecznej w gminie
 • analizy problemów społecznych oraz zasobów społecznych gminy Stanin

oraz

 • sformułowano założenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o partycypację społeczną i zasady rozwoju społecznego.

Kolejnym etapem realizacji projektu w Gminie Stanin będzie opracowanie dokumentu strategicznego, tj. opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stanin

 

 

04 stycznia 2014 r.

W dniu 03 stycznia 2014 r. odbyły się dwa spotkania robocze zespołów gminnych w gminie Krzywda i w gminie Adamów. W trakcie spotkania dokonano diagnozy potrzeb w zakresie wdrażania standardów współpracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele JST i NGO z 6 gmin powiatu łukowskiego.

 

18 grudnia 2013 r.

Warsztaty w Gminie Wojcieszków

W dniu dzisiejszym  rozpoczynamy trzecią  grupę  partycypacyjnych warsztatów strategicznych mających na celu wspólne NGO z JST wypracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Warsztaty odbywać się będą w Urzędzie Gminy  Wojcieszków, przy  ul. Kościelnej 38 w Wojcieszkowie

 

17 grudnia 2013 r.

Warsztaty w Gminie Stanin

W dniu dzisiejszym  rozpoczynamy kolejne partycypacyjne warsztaty strategiczne mające na celu wspólne NGO z JST wypracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Warsztaty odbywać się będą w Urzędzie Gminy  Stanin.

 

11 grudnia 2013 r.

Warsztaty w Gminie Serokomla

W dniu dzisiejszym  rozpoczynamy 24 godzinne partycypacyjne warsztaty strategiczne mające na celu wspólne NGO z JST wypracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Warsztaty odbywać się będą w Urzędzie Gminy  Serokomla,  przy ul. Warszawskiej  21 w Serokomli

 

09 grudnia 2013 r.

Pracę w 6 gminach powiatu łukowskiego rozpoczynają Konsultanci Gminni. Zadaniem ich będzie wdrażanie standardów modelu współpracy w gminach wspólnie z zespołem  gminnym składającym się z przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Zaplanowanych jest szereg spotkań podczas, których realizowane będą założenia projektu.

 

 

15 listopada 2013 r.

Miło nam poinformować, iż z dniem 1 listopada 2013 r. rozpoczęliśmy realizację projektu  „Razem jesteśmy najsilniejsi - wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego” .

Liderem Projektu jest Fundacja EOS z siedzibą w Dąbrowicy Partnerami zaś Gmina Adamów i Gmina Krzywda z powiatu łukowskiego.

Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie; Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Projekt realizowany będzie w okresie  od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji w zakładce „O Projekcie”

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi.

 

Notice: Undefined variable: lineon in /home/KONTA/WWW/CLASSIC/f/fundacjaeos/_public_html/eos/templates/greentea/html/mod_footer/default.php on line 1
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes